Mäta buller

Buller kan mätas på olika sätt och en absolut standard finns inte. Naturvårdsverket har dock formulerat miljökvalitetsstandards för myndigheter som är användbara även i privat verksamhet.

 

 

Naturvårdsverket har även formulerat en del råd om hur mätning ska gå till och hur man kan skydda människor. Förebyggande åtgärder beskrivs och i direktiv 2004:15 finns ett ramverk beskrivet för mätning av buller nära byggarbetsplatser.  Rekommendationer för bostäder, sjukhus och skolor finns också på http://www.naturvardsverket.se/sv/

 

 

INFRA ger god hjälp!
Med Sigicoms INFRA-system kan ljudmätningar göras från 20 till 135 dB i fyra mätområden. Väderparametrar kan mätas samtidigt för att kompensation för dessa ska kunna ske. ”Koppla och mät” - konceptet innebär att alla sensorer har samma kontakter oavsett om du nyttjar geofoner, mikrofoner, bullermätare, lutnings- eller vindmätare.

INFRA gör det både möjligt och rimligt att kontrollera alla arbetsplatser där det är tänkbart att medarbetare kan bli exponerade för höga bullernivåer. Om man först mäter upp bullernivåer vid en arbetsplats så är det enklare att vidta åtgärder. Hälsorisker kan undvikas och den ekonomiska risken för viten för brott mot regelverket minskar. Kostnaden för att sätta upp INFRA är betydligt lägre än kostnaderna för skador och skadestånd.

 

Aktuella Produkter:

 

 

 

Bullermätare avsedd för mätning av bullerstörninar från byggverksamhet, trafik och mycket annat.

 

 

Tillbak