Industribuller - Vad är industribuller?

Industribuller brukar anses främst från synpunkt av miljö, hälsa och säkerhet, snarare än en olägenhet som många kanske tror. Långvarig exponering av industribuller kan orsaka permanenta hörselskador.

 

Traditionellt har industribuller blivit en fara kopplad till de tyngre branscherna som t.ex. gruvor, varv och järnverket.  Modernt tänkande i arbetsmiljöfrågor utpekas industribuller som farliga för arbetstagarnas hälsa och säkerhet på många arbetsplatser och genom en rad olika faktorer.

 

Buller kan inte bara orsaka hörselnedsättning (vid långvarig exponering på över 80 decibel (dB), känt som en insatsvärdet för exponering), men den är också som en orsak till stress och höjer det systoliska blodtrycket. Dessutom kan industribuller vara en orsak till arbetsrelaterade olyckor, både genom att det döljer faror och varningssignaler och genom att hämma koncentrationen.

 

Industribuller kan även orsaka skador hos arbetstagarna i samband med andra faktorer. Framförallt buller och farliga ämnen (t.ex. vissa lösningsmedel) som kan ge upphov till att örat mycket snabbt skadas.

 

Våra tjänster inom industribuller

Vi mäter och analyserar industribuller genom ljudmätning enligt standarden (IEC 61672:2003). Dessa mätning används ofta för att bestämma ljudnivån som kan orsaka skada på det mänskliga örat, och speciella exponeringsmätare tas fram genom att integrera buller över en tidsperiod för att ge en Leq värdet (motsvarande ljudnivå), som är definieras av standarder.

 

Vid utredning av den externt industribuller är det sällan tillräckligt att enbart mäta ljudnivån. Oftast finns det andra bulleralstrande industrier eller trafikleder i närheten vilket gör att det kan vara svårt att särskilja den aktuella industrins bullerbelastning.

 

Vi tillämpar metoder som säkerställer att de mest ekonomiska åtgärderna kan prioriteras. Metoder som bygger på närfälts mätningar vid de olika bullerkällorna samt noggranna beräkningar av bullerspridningen till omgivningen.

 

Till vår hjälp har vi avancerade datorprogram, som beräknar bullersituationen kring en industri från digitalt kartunderlag. Resultatet kan redovisas som en tydlig färgpresentation. Olika driftsfall och åtgärder kan enkelt beräknas och jämföras med varandra.

 

Vi erbjuder även tjänster inom reducering av industribuller för att klara de gränsvärden som finns.  Detta gör vi framförallt genom att analysera hur industribullret uppkommer och sedan ger vi detaljerade förslag på hur detta kan förbättras.

 

 

CE- märkning

Vibroakustik utför all slags mätning inom buller och vibrationsområdet inför CE- märkning och verifierar att maskiner/utrustning uppfyller angivna vibrations och bullernivåer.

EU-direktiv för ljud och vibrationer

Två huvuddirektiv och flera produktdirektiv finns för ljud och vibrationer: Maskinsäkerhetsdirektivet

89/392/EEC Buller, med tillägget:

91/368/EEC Vibrationer

Produkter som säljs inom EU måste deklareras och CE-märkas. Direktivet innehåller krav på deklaration av buller och vibrationer. Produkter skall utformas för att avge minsta möjliga buller och vibrationer ("State of the art").

Arbetsmiljödirektivet

86/188/EEC Buller, med tillägget:

Förslag: Physical Agents Directive.

Buller och vibrationer på arbetsplatsen skall sänkas i framtiden. God arbetsmiljö skall vara ett konkurrensmedel